امروز و ساعت دقیقه می باشد.

 

آیه ای در قرآن برای گره گشای بخت برای دختران


با سلام! آیا آیه ای در قرآن برای درخواست ازدواج از حق تعالی وجود دارد که گره گشای بخت برای دختران باشد؟(البنه به جز آیه ۷۴ سوره فرقان )


----

لینکستان